OVER

Geloofsbelijdenis Platform 9 driekwart

Het moet en het kan beter op het spoor! Dat is het idee achter dit online discussieplatform over de toekomst van het spoor.

Het discussieplatform wil in 2014 periode ideeën genereren en de dialoog uitlokken over hoe aanzienlijke betere prestaties mogelijk zijn in de spoorsector. Hierbij moet worden gedacht aan aspecten als organisatie in de ruimste zin van het woord, innovatie, samenwerking et cetera.  Er gelden geen taboes. Ook de uitgangspunten in de ordening van de sector mogen aan bod komen -  iets waar nu veel koudwatervrees voor is. De naam  – platform9driekwart – ontleend aan het magische ‘perron 9 ¾’ in de Harry Potter boeken zinspeelt op wat we willen bereiken: het losmaken van denkkracht, fantasie, durf en beoordelingsvermogen in de sector.

Waarom nu? Naar onze mening is de urgentie voor innovatie in de sector groot, maar dit uit zich  op dit moment niet in baanbrekende initiatieven. Bestaande belangen blokkeren innovatie. De gebeurtenissen in de afgelopen jaren en het reputatieverlies hebben ervoor gezorgd dat men handelt uit angst. Niet angst maar urgentie van vernieuwing moet op korte termijn de leidraad voor handelen worden. Daarom nu. Ook omdat er in de komende tijd belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen die van invloed zijn op het prestatievermogen van de spoorsector. Daarbij denken we aan het Vierde Spoorpakket, de Lange Termijn Spooragenda en de invulling van de concessie voor het hoofdrailnet.

Wie zijn wij? De initiatiefnemers zijn mensen die hun sporen in de sector hebben verdiend en zich sterk betrokken voelen bij het wel en wee van het spoor. We zijn actief betrokken bij ontwikkelingen in de sector maar zijn niet direct verbonden aan een van de belangenpartijen. Daarom kunnen we ‘vrijer’ en ‘onafhankelijker’ zijn in de discussies over de toekomst van de sector. Het online platform zien we als middel om de ideevorming en de dialoog te bevorderen.

De initiatiefnemers leveren niet alleen een actieve bijdrage aan het platform, maar willen ook anderen prikkelen hun bijdragen te leveren. Alle bijdragen die binnen de scope van het platform vallen zijn welkom. De scope is het aanzienlijk verbeteren van prestaties van de spoorsector en daarvoor noodzakelijke voorwaarden. Dit omvat onder meer:

  • innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
  • positionering van en samenwerking tussen bedrijven en bedrijfsonderdelen
  • effectieve besturing van het spoorsysteem
  • de positie van de reiziger en zijn mobiliteitsbehoeften
  • de relatie met andere vervoersmodaliteiten, waaronder de OV-keten
  • de mogelijkheden en effecten van concurrentie in de sector
  • de governance vanuit de overheid
  • relevante ervaringen uit andere sectoren en landen.

Het discussieplatform is echter niet bedoeld als platform om specifieke projecten als PHS, de spoorbrug bij Ravenstein, de verbouwing van station Zwolle of de wintermaatregelen te bespreken. Specifieke voorbeelden zijn voor het discussieplatform alleen van betekenis als daarmee structurele problemen in de sector of juist kansrijke ontwikkelpaden worden  blootgelegd. Het discussieplatform is ook niet bedoeld om dagelijkse grieven te ventileren.

Om de scope van het discussieplatform en de kwaliteit van de bijdragen te bewaken zal een stevige redactie worden gevoerd.

De initiatiefnemers:
Maarten Veraart
Piet Geurts
Mark de Bruijne
Wijnand Veeneman
Maarten van Eeghen
Tjeu Smeets
Didier van de Velde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>